DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

DANH SÁCH
NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA CÁC CƠ QUAN
HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG
(Kèm Thông báo số:……/TB-STTTT ngày…../……/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng)
STT Họ và tên Đơn vị Chức vụ Số điện thoại Email
A CÁC SỞ, BAN, NGÀNH TỈNH
1 Tôn Quang Hoàng Văn phòng UBND tỉnh Chánh Văn phòng 0918939817 tqhoang@soctrang.gov.vn
2 Nguyễn Minh Chiến Sở Thông tin và Truyền thông Phó Giám đốc phụ trách 0913722955 nmchien@soctrang.gov.vn
3 Đặng Thanh Quang Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Giám đốc 0918062500 dtquang2@soctrang.gov.vn
4 Lý Rotha Ban Dân tộc tỉnh Trưởng ban 0919080601 lyrotha@soctrang.gov.vn
5 Trần Phước Vĩnh Sở Nội vụ Giám đốc 0918038108 tpvinh@soctrang.gov.vn
6 Hồ Minh Hải Sở Tư pháp Giám đốc 0908567563 hmhai4@soctrang.gov.vn
7 Nguyễn Thành Duy Sở Khoa học và Công nghệ Giám đốc 0982630660 ntduy5@soctrang.gov.vn
8 Nguyễn Minh Hoàng Sở Xây dựng Giám đốc 0919618326 nguyenminhhoang@soctrang.gov.vn
9 Dương Thị Kim Thúy Sở Tài chính Giám đốc 0903132542 dtkthuy@soctrang.gov.vn
10 Võ Quốc Trứ Sở Y tế Giám đốc 0918747888 vqtru@soctrang.gov.vn
11 Dương Văn Ngoảnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Giám đốc 0915859468 dvngoanh@soctrang.gov.vn
12 Trần Quốc Thống Sở Giao thông vận tải Giám đốc 0918072550 quocthonggtvt@gmail.com
13 Đặng Thành Sơn Sở Công Thương Giám đốc 0911694886 dtson3@soctrang.gov.vn
14 Trần Minh Lý Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Giám đốc 0919262969 tmly@soctrang.gov.vn
15 Châu Tuấn Hồng Sở Giáo dục và Đào tạo Giám đốc 0913336399 chautuanhong@soctrang.edu.vn
16 Huỳnh Ngọc Nhã Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Giám đốc 0939778112 hnnha2@soctrang.gov.vn
17 Ngô Thái Chân Sở Tài nguyên và Môi trường Giám đốc 0913983072 ntchan@soctrang.gov.vn
18 Lý Tuấn Anh Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Phó Trưởng ban phụ trách 0913862305 lytuananh@soctrang.gov.vn
19 Nguyễn Việt Hoàn Thanh tra tỉnh Chánh thanh tra              0918061369 nguyenviethoan@soctrang.gov.vn
B CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
20 Bùi Quốc Khánh Công an tỉnh Giám đốc 0914601968
21 Nguyễn Trìu Mến Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Chính ủy 0913394409 triumenbpst@gmail.com
22 Đỗ Tiến Sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Chính ủy 0937584283
23 Thái Rết Toàn án nhân dân tỉnh Chánh án 0907858240 retthaitast@gmail.com
24 Đinh Gia Hưng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Viện trưởng 0918615370
25 Phan Xuân Lãm Chi cục Hải quan Sóc Trăng Chi cục trưởng 0915678848 lampx@customs.gov.vn
26 Phạm Chí Đô Cục Thuế tỉnh Cục trưởng 0916656909 pcdo.str@gdt.gov.vn
27 Nguyễn Văn Uốt Chi cục Thi hành án dân sự tỉnh Cục trưởng 0918137545 uotnv.stg@moi.gov.vn
28 Nguyễn Ngọc Hiền Cục Quản lý Thị trường tỉnh Cục trưởng 0939698189 hiennn@dms.gov.vn
29 Dương Hoàng Sals Cục Thống kê Cục trưởng 0986793737 dhsalsstr@gso.gov.vn
30 Trần Duy Thái Kho bạc nhà nước Giám đốc 0913139063 thaitd@vst.gov.vn
31 Pham Kim Hùng Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Sóc Trăng Giám đốc 0918553518 hung.phamkim@sbv.gov.vn
31 Đàm Lực Sĩ Bảo hiểm xã hội Giám đốc 0918276176 sidl@soctrang.vss.gov.vn
C CẤP HUYỆN, THỊ, THÀNH PHỐ VÀ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 
I THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG(10 phường)
1 Trần Văn Trí UBND TP. Sóc Trăng Chủ tịch 0918079285 tvtri3@soctrang.gov.vn
2 Trần Hữu Tâm UBND phường 1 Chủ tịch 0918973470 thtam@soctrang.gov.vn
3 Dương Thanh Kiệt UBND phường 2 Chủ tịch 0916955556 dtkiet2@soctrang.gov.vn
4 Nguyễn Thanh Tân UBND phường 3 Chủ tịch 0908680735 nttan8@soctrang.gov.vn
5 Lê Hùng Dũng UBND phường 4 Chủ tịch 0949392423 lhdung@soctrang.gov.vn
6 Nguyễn Hồng Hiếu UBND phường 5 Chủ tịch 0913682634 nhhieu@soctrang.gov.vn
7 Nguyễn Trung Thảo UBND phường 6 Chủ tịch 0916996556 ntthao@soctrang.gov.vn
8 Lý Hoàng Dũng UBND phường 7 Quyền Chủ tịch 0916905358 nhngan4@soctrang.gov.vn
9 Lương Thanh Xiêm UBND phường 8 Chủ tịch 0917143939 ltxiem2@soctrang.gov.vn
10 Trang Hoàng Vinh UBND phường 9 Chủ tịch 0918862664 thvinh3@soctrang.gov.vn
11 Hồ Chí Quyết UBND phường 10 Chủ tịch 0948914352 hcquyet@soctrang.gov.vn
II THỊ XÃ VĨNH CHÂU(04 phường và 06 xã)
1 Nguyễn Thanh Liêm UBND thị xã Vĩnh Châu Chủ tịch 0917243243 nguyenthanhliem@soctrang.gov.vn
2 Nguyễn Thanh Ngộ UBND phường 1 Chủ tịch 0918950023 ntngo@soctrang.gov.vn
3 Tăng Ngọc Thương UBND phường 2 Phó Chủ tịch 0969695161 tnthuong@soctrang.gov.vn
4 Trần Văn Tảng UBND phường Vĩnh Phước Chủ tịch 0918693154 tvtang@soctrang.gov.vn
5 Khưu Minh Khải UBND phường Khánh Hòa Chủ tịch 0918987444 kmkhai@soctrang.gov.vn
6 Lê Văn Nguyền UBND xã Vĩnh Hiệp Chủ tịch 0986126950 lvnguyen2@soctrang.gov.vn
7 Nguyễn Minh Chí UBND xã Vĩnh Hải Chủ tịch 0902720667 nmchi@soctrang.gov.vn
8 Phan Văn Nghiêm UBND xã Hòa Đông Chủ tịch 0902414760 pvnghiem@soctrang.gov.vn
9 Phan Thanh Nhã UBND xã Vĩnh Tân Chủ tịch 0978455978 ptnha@soctrang.gov.vn
10 Hồ Thanh Hùng UBND xã Lai Hòa Chủ tịch 0919373010 hthung@soctrang.gov.vn
11 Lâm Ngọc Dẫn UBND xã Lạc Hòa Chủ tịch 0969506066 lndan@soctrang.gov.vn
III THỊ XÃ NGÃ NĂM (03 phường và 05 xã)
1 Kim Thái Phong UBND thị xã Ngã Năm Chủ tịch 0903949977 ktphong@soctrang.gov.vn
2 Phan Văn Trạng UBND phường 1 Chủ tịch 0919289295 pvtrang@soctrang.gov.vn
3 Võ Văn Bé UBND phường 2 Chủ tịch 0907121007 vvbe2@soctrang.gov.vn
4 Bùi Thanh Đương UBND phường 3 Chủ tịch 0914240145 btduong@soctrang.gov.vn
5 Trịnh Văn Đua UBND xã Tân Long Chủ tịch 0919732229 tvdua@soctrang.gov.vn
6 Kim Thị Mộng Nhi UBND xã Long Bình Chủ tịch 0987382414 ktmnhi@soctrang.gov.vn
7 Nguyễn Thanh Vũ UBND xã Mỹ Quới Chủ tịch 0919903527 ntvu.ubndnganam.@soctrang.gov.vn
8 Phan Trường Giang UBND xã Mỹ Bình Chủ tịch 0886626008 ptgiang5@soctrang.gov.vn
9 Phạm Khắc Điệp UBND xã Vĩnh Quới Chủ tịch 0909120179 pkdiep@soctrang.gov.vn
IV HUYỆN CÙ LAO DUNG (01 thị trấn và 07 xã)
1 Trần Văn Nguyên UBND huyện Cù Lao Dung Chủ tịch 0913964052 tvnguyen2@soctrang.gov.vn
2 Cô Thanh Xuân UBND thị trấn Cù Lao Dung Chủ tịch 0988850900 ctxuan@soctrang.gov.vn
2 Lê Hoài Thanh UBND xã An Thạnh 1 Chủ tịch 0988225237 lhthanh@soctrang.gov.vn
3 Phạm Thanh Liêm UBND xã An Thạnh 2 Chủ tịch 0988637747 ttuan3@soctrang.gov.vn
4 Trần Diệu Xiêm UBND xã An Thạnh 3 Phó Chủ tịch 0984757327 tdxiem@soctrang.gov.vn
5 Phạm Trường Giang UBND xã An Thạnh Tây Chủ tịch 0988322433 ptgiang3@soctrang.gov.vn
6 Trần Thanh Tiền UBND xã An Thạnh Đông Chủ tịch 0933970777 tttien@soctrang.gov.vn
7 Nguyễn Văn Sử UBND xã An Thạnh Nam Bí thư; Chủ tịch 0968559977 nvsu@soctrang.gov.vn
8 Trần Trung Ngoan UBND xã Đại Ân 1 Chủ tịch 0977213268 ttngoan@soctrang.gov.vn
V HUYỆN THẠNH TRỊ(02 thị trấn và 09 xã)
1 Lê Thanh Chúc UBND huyện Thạnh Trị Chủ tịch 0919110313 ltchuc@soctrang.gov.vn
2 Phan Minh Quang UBND thị trấn Phú Lộc Chủ tịch 0984485603 pmquang3@soctrang.gov.vn
3 Hồng Thanh Thoại UBND thị trấn Hưng Lợi Chủ tịch 0918664060 htthoai2@soctrang.gov.vn
4 Nguyễn Minh Luận UBND xã Châu Hưng Chủ tịch 0918864467 nmluan5@soctrang.gov.vn
5 Dương Ngọc Quan UBND xã Vĩnh Lợi Chủ tịch 0985178769 dnquan@soctrang.gov.vn
6 Trần Việt Sử UBND xã Vĩnh Thành Chủ tịch 0919652897 tvsu2@soctrang.gov.vn
7 Đoàn Thanh Những UBND xã Thạnh Tân Chủ tịch 0939959885 dtnhung2@soctrang.gov.vn
8 Nguyễn Văn Thảo UBND xã Thạnh Trị Chủ tịch 0916813100 nvthao@soctrang.gov.vn
9 Liêu Sơn Nhì UBND xã Tuân Tức Chủ tịch 0949086909 lsnhi@soctrang.gov.vn
10 Trần Quốc Giới UBND xã Lâm Tân Chủ tịch 0909101917 tqgioi@soctrang.gov.vn
11 Nguyễn Quốc Trạng UBND xã Lâm Kiết Chủ tịch 0909930770 nqtrang@soctrang.gov.vn
VI HUYỆN TRẦN ĐỀ (02 thị trấn và 10 xã)
1 Nguyễn Trọng Sơn UBND huyện Trần Đề Chủ tịch 0909720577 nguyentrongson@soctrang.gov.vn
2 Nguyễn Thanh Hậu UBND xã Viên Bình Chủ tịch 0918259092 nthau@soctrang.gov.vn
3 Phan Mảnh Liệt UBND xã Đại Ân 2 Chủ tịch 0939272664 pmliet@soctrang.gov.vn
4 Dương Thanh Ngân UBND thị trấn Trần Đề Chủ tịch 0907961777 dtngan@soctrang.gov.vn
5 Lê Thanh Hòa UBND xã Viên An Chủ tịch 0967962211 lthoa4@soctrang.gov.vn
6 Trần Trung Tính UBND xã Liêu Tú Chủ tịch 0902944647 tttinh@soctrang.gov.vn
7 Nguyễn Hải Quân UBND xã Thạnh Thới An Phó Chủ tịch 0918204030 nhquan@soctrang.gov.vn
8 Bùi Thị Mỹ Nữ UBND xã Trung Bình Chủ tịch 0367727898 btmnu@soctrang.gov.vn
9 Hà Quốc Tuấn UBND xã Thạnh Thới Thuận Chủ tịch 0973618981 hqtuan2@soctrang.gov.vn
10 Thạch Hồ Xuân Thanh UBND thị trấn Lịch Hội Thượng Chủ tịch 0939972373 thxthanh@soctrang.gov.vn
11 Đặng Minh Thường UBND xã Lịch Hội Thượng Chủ tịch 0939774656 dmthuong@soctrang.gov.vn
12 Thạch Quốc Thái UBND xã Tài Văn Chủ tịch 0338016910 tqthai@soctrang.gov.vn
VII HUYỆN CHÂU THÀNH (01 thị trấn và 07 xã)
1 Trương Quốc Điền UBND huyện Châu Thành Chủ tịch 0903848232 tqdien@soctrang.gov.vn
2 Phạm Văn Tí UBND xã Phú Tâm Chủ tịch 0943262226 pvti@soctrang.gov.vn
3 Nguyễn Văn Hậu UBND xã An Hiệp Bí thư; Chủ tịch 0988686098 nvhau3@soctrang.gov.vn
4 Đặng Thị Diễm Phương UBND xã Thuận Hòa Chủ tịch 0941122007 dtdphuong@soctrang.gov.vn
5 Hoàng Quốc Luân UBND thị trấn Châu Thành Chủ tịch 0989943755 hqluan@soctrang.gov.vn
6 Lê Thanh Tuấn UBND xã Thiện Mỹ Bí thư; Chủ tịch 0973525355 lttuan3@soctrang.gov.vn
7 Phan Thanh Tú UBND xã An Ninh Chủ tịch 0913496600 pttu2@soctrang.gov.vn
8 Trương Đắt Pháp UBND xã Phú Tân Chủ tịch 0915892405 tdphap@soctrang.gov.vn
9 Nguyễn Công Định UBND xã Hồ Đắc Kiện Phó Chủ tịch 0939219412 ncdinh@soctrang.gov.vn
VIII HUYỆN KẾ SÁCH (02 thị trấn và 11 xã)
1 Bùi Văn Khải UBND huyện Kế Sách Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện 0909684387 bqkhai@soctrang.gov.vn
2 Nguyễn Văn Xinh UBND xã Trinh Phú Chủ tịch 0932905172 nvxinh@soctrang.gov.vn
3 Trương Quốc Linh UBND xã An Mỹ Chủ tịch 0984367375 tqlinh@soctrang.gov.vn
4 Lê Văn Nhớ UBND xã Phong Nẫm Chủ tịch 0939346456 lvnho2@soctrang.gov.vn
5 Nguyễn Thế Trung UBND xã An Lạc Tây Chủ tịch 0368266665 nttrung3@soctrang.gov.vn
6 Phạm Quốc Thái UBND xã Ba Trinh Chủ tịch 0967280666 pqthai@soctrang.gov.vn
7 Nguyễn Văn Khỏe UBND xã Nhơn Mỹ Chủ tịch 0988992810 nvkhoe@soctrang.gov.vn
8 Mai Văn Duẩn UBND thị trấn Kế Sách Chủ tịch 0986173506 mvduan@soctrang.gov.vn
9 Nguyễn Văn Hậu UBND thị trấn An Lạc Thôn Chủ tịch 0979620474 nvhau8@soctrang.gov.vn
10 Trương Thanh Bình UBND xã Đại Hải Chủ tịch 0919313360 tqbinh3@soctrang.gov.vn
11 Quách Thị Thuận UBND xã Kế Thành Chủ tịch 0974539004 qtthuan@soctrang.gov.vn
12 Trần Huy Thịnh UBND xã Thới An Hội Chủ tịch 0907717757 ththinh@soctrang.gov.vn
13 Nguyễn Thanh Cam UBND xã Kế An Chủ tịch 0992868138 ntcam3@soctrang.gov.vn
13 Lưu Quốc Thanh UBND xã Xuân Hòa Chủ tịch 0907372126 lqthanh3@soctrang.gov.vn
IX HUYỆN MỸ XUYÊN (01 thị trấn và 10 xã)
1 Đặng Văn Phương UBND huyện Mỹ Xuyên Chủ tịch 0918079833 dvphuong@soctrang.gov.vn
2 Ngô Quốc Dũng UBND thị trấn Mỹ Xuyên Chủ tịch 0918324393 nqdung@soctrang.gov.vn
3 Trương Hoàng Khai UBND xã Hòa Tú 1 Chủ tịch 0944177129 thkhai2@soctrang.gov.vn
4 Trần Thái Ngọc UBND xã Hòa Tú 2 Chủ tịch 0944176473 ttngoc4@soctrang.gov.vn
5 Trịnh Thanh Phong UBND xã Ngọc Đông Chủ tịch 0987737692 thphong6@soctrang.gov.vn
6 Nguyễn Hậu Giang UBND xã Ngọc Tố Chủ tịch 0919835727 nhgiang5@soctrang.gov.vn
7 Tăng Trung Bảo UBND xã Tham Đôn Chủ tịch 0988875753 ttbao2@soctrang.gov.vn
8 Trần Chín Tâm UBND xã Đại Tâm Chủ tịch 0918898708 tctam@soctrang.gov.vn
9 Trương Văn Tửng UBND xã Thạnh Phú Chủ tịch 0917702774 tvtung3@soctrang.gov.vn
10 Đỗ Văn Hên UBND xã Gia Hòa 1 Chủ tịch 0815931725 dvhen@soctrang.gov.vn
11 Lê Văn An UBND xã Gia Hòa 2 Chủ tịch 0908659061 lvan@soctrang.gov.vn
12 Lê Văn Hận UBND xã Thạnh Quới Chủ tịch 0907121004 lvhan@soctrang.gov.vn
X HUYỆN LONG PHÚ(02 thị trấn và 09 xã)
1 Huỳnh Đức UBND huyện Long Phú Chủ tịch 0913000189 hduc@soctrang.gov.vn
2 Quách Văn Chính UBND thị trấn Long Phú Chủ tịch 0918529782 qvchinh@soctrang.gov.vn
3 Nguyễn Hoài Phong UBND thị trấn Đại Ngãi Chủ tịch 0974090026 nhphong2@soctrang.gov.vn
4 Quách Kim Toàn UBND xã Long Phú Chủ tịch 0918433722 qktoan@soctrang.gov.vn
5 Trần Văn Thiện UBND xã Long Đức Chủ tịch 0985775629 tvthien@soctrang.gov.vn
6 Võ Thanh Bình UBND xã Phú Hữu Chủ tịch 0944250644 vtbinh@soctrang.gov.vn
7 Đỗ Thống Nhất UBND xã Tân Hưng Chủ tịch 0912238175 dtnhat3@soctrang.gov.vn
8 Phan Văn Nhã UBND xã Song Phụng Chủ tịch 0986908003 pvnha@.soctrang.gov.vn
9 Huỳnh Phước Lợi UBND xã Châu Khánh Chủ tịch 0918130682 hploi@soctrang.gov.vn
10 Nguyễn Hữu Tài UBND xã Tân Thạnh Chủ tịch 0986203889 nhtai@soctrang.gov.vn
11 Dương Văn Dũng UBND xã Hậu Thạnh Chủ tịch 0846000089 dvdung@soctrang.gov.vn
12 Nguyễn Văn Nhi UBND xã Trường Khánh Chủ tịch 0814807199 nvnhi4@soctrang.gov.vn
XI HUYỆN MỸ TÚ (01 thị trấn và 08 xã)
1 Nguyễn Việt Phú UBND huyện Mỹ Tú Chủ tịch 0918235035 nvphu2@soctrang.gov.vn
2 Phan Thanh Trí UBND xã Mỹ Tú Chủ tịch 0939353447 pttri3@soctrang.gov.vn
3 Trần Văn Tình UBND xã Thuận Hưng Chủ tịch 0986353104 tvtinh@soctrang.gov.vn
4 Lê Phát Út Lớn UBND xã Mỹ Thuận Chủ tịch 0383882106 lpulon@soctrang.gov.vn
5 Võ Văn Vũ UBND xã Phú Mỹ Chủ tịch 0909180071 vvu3@soctrang.gov.vn
6 Trương Phước Sang UBND xã Hưng Phú Chủ tịch 0938065700 tpsang@soctrang.gov.vn
7 Lê Thị Hồng Cẩm UBND thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa Chủ tịch 0961578767 lthcam@soctrang.gov.vn
8 Trần Quốc Nam UBND xã Mỹ Hương Chủ tịch 0976845848 tqnam@soctrang.gov.vn
9 Lê Phát Khởi UBND xã Long Hưng Bí thư, Chủ tịch 0988992335 lpkhoi@soctrang.gov.vn
10 Phan Thanh Tùng UBND xã Mỹ Phước Chủ tịch 0963380101 pttung@soctrang.gov.vn

Thông báo - Hướng dẫn
Báo cáo - thống kê
Videos

 

Lượt truy cập
  • Đang online: 1001
  • Hôm nay: 16682
  • Trong tuần: 279 194
  • Trong tháng: 968 778
  • Tất cả: 79828395
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Sóc Trăng - Điện thoại: 0299.3822339 - Fax: 0299.3820473 - Email: phonghanhchinh-soctrang@chinhphu.vn
Đơn vị quản lý: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng
Giấy phép số 01/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22/9/2021.
Điện thoại Ban biên tập: 02993.626252 - Email: banbientap@soctrang.gov.vn
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn - Phường 3 - Tp Sóc Trăng.
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.