Quyết liệt trong thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng
Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) luôn được chỉ đạo quyết liệt, có bước tiến mạnh và tạo được hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Báo Sóc Trăng đã có buổi trao đổi với đồng chí Lâm Hoàng Thanh - Phó Chánh Thanh tra tỉnh

           PV: Đồng chí vui lòng cho biết về tình hình thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng của tỉnh trong những năm qua?

            Đồng chí Lâm Hoàng Thanh: Qua hơn 10 năm thực hiện chiến lược quốc gia PCTN, công tác PCTN trên địa bàn tỉnh luôn được các cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện; tạo chuyển biến tích cực trên nhiều phương diện, với nhiều kết quả khả quan, được dư luận quần chúng đồng tình, ủng hộ. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai đồng bộ, từng bước phát huy tác dụng. Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng được chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, tạo bước đột phá. Còn công tác cán bộ, cải cách hành chính, công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình cùng các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được tập trung thực hiện tích cực. Công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về PCTN được tăng cường và có nhiều đổi mới. Từ đó, tình hình tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

             PV: Thưa đồng chí, công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về PCTN được tăng cường như thế nào?

             Đồng chí Lâm Hoàng Thanh: Trong thời gian qua, Thanh tra tỉnh đã khẩn trương tham mưu UBND tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020, chương trình hành động của Chính phủ về PCTN, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng và nhiều văn bản triển khai chỉ đạo có liên quan. Đặc biệt, trong mỗi giai đoạn, UBND tỉnh đều có những văn bản chỉ đạo trọng tâm và sát với tình hình thực tế địa phương. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh nghiêm túc ban hành 956 văn bản triển khai thực hiện và kịp thời sửa đổi, bổ sung 66 văn bản phù hợp với quy định hiện hành. Đồng thời, giai đoạn 2012-2016, toàn tỉnh đã tổ chức được 18.033 cuộc tuyên truyền pháp luật về PCTN, với 798.313 lượt người tham dự và in, cấp phát 36.403 tài liệu, tờ rơi tuyên truyền. Giai đoạn 2019-2021, các cơ quan, tổ chức, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tổ chức triển khai được 2.915 cuộc với 199.632 lượt người tham dự và cấp phát khoảng 200.000 bộ tài liệu có liên quan. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị còn tổ chức tuyên truyền pháp luật về PCTN thông qua nhiều hình thức khác, nhất là chú trọng trên các cơ quan thông tin đại chúng. Qua tuyên truyền, phổ biến chiến lược quốc gia PCTN, pháp luật về PCTN và Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng đã nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh PCTN trên địa bàn tỉnh.

              PV: Đồng chí cho biết về nhóm giải pháp công khai, minh bạch trong thực hiện PCTN?

              Đồng chí Lâm Hoàng Thanh: UBND tỉnh chỉ đạo, quán triệt các cơ quan, đơn vị trong tỉnh triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện tốt 3 khâu đột phá chiến lược, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Trong đó có các nội dung liên quan đến cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ để triển khai hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và giai đoạn, xây dựng chính quyền điện tử. Nền hành chính của tỉnh đã có bước chuyển biến theo hướng nền hành chính phục vụ nhân dân, doanh nghiệp, tạo lòng tin của nhân dân và doanh nghiệp. 

             Tỉnh đã triển khai có hiệu quả việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước và thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Từ đó, đã góp phần thúc đẩy các cơ quan nhà nước sắp xếp lại tổ chức bộ máy, bố trí, sử dụng cán bộ công chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, tạo nguồn chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức. Các đơn vị sự nghiệp công lập có chuyển biến rõ nét về chất lượng và hiệu quả công việc, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; thúc đẩy phát triển hoạt động sự nghiệp. 

              Việc công khai minh bạch các quyết định, kết luận trong các hoạt động thanh tra, kiểm tra được thực hiện đúng theo quy định. Việc tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành mới; đẩy mạnh việc thanh toán điện tử, giảm thanh toán tiền mặt... 

Đồng chí Lâm Hoàng Thanh - Phó Chánh Thanh tra tỉnh

              PV: Đồng chí có thể trình bày sơ nét về hoạt động công khai, minh bạch trong quản lý hoạt động môi trường kinh doanh trên địa bàn tỉnh?

              Đồng chí Lâm Hoàng Thanh: Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo các đơn vị triển khai các hoạt động cải thiện môi trường kinh doanh, hướng dẫn, hỗ trợ thủ tục hành chính, gặp gỡ, tiếp xúc doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện dự án. Hàng năm, tỉnh đều tổ chức họp mặt, đối thoại doanh nghiệp trên địa bàn nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, trong năm 2020, Thanh tra tỉnh đã tham mưu phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị gặp gỡ đối thoại với 27 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Mục đích nhằm xây dựng giải pháp phòng ngừa, tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà, ngăn chặn có hiệu quả và kịp thời xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong lực lượng chức năng, đội ngũ cán bộ, công chức thực thi công vụ và phòng ngừa tham nhũng vặt. Đồng thời, tránh chồng chéo trùng lắp kế hoạch thanh tra giữa thanh tra các sở; giữa thanh tra sở với thanh tra huyện đảm bảo việc thanh tra, kiểm tra không quá 1 lần/năm đối với doanh nghiệp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

               PV: Việc phát hiện và xử lý tham nhũng trên địa bàn tỉnh được thực hiện ra sao, thưa đồng chí?

               Đồng chí Lâm Hoàng Thanh: Các cơ quan, đơn vị có chức năng PCTN trên địa bàn tỉnh hoạt động bài bản, phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ. Đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác PCTN luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có nhiều nỗ lực, cố gắng để nâng cao hiệu quả tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác PCTN trên địa bàn. Quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chức năng trong công tác PCTN được tăng cường, nhất là phối hợp giữa cơ quan thanh tra, cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát trong việc phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm do cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố. Thông qua các hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định về PCTN đã giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương chấp hành tốt các quy định của pháp luật về PCTN, nâng cao hiệu quả việc phòng ngừa tham nhũng, kịp thời chấn chỉnh và xử lý sai phạm (nếu có). Hơn 10 năm qua, toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý nghiêm 23 vụ việc, 42 đối tượng có dấu hiệu tham nhũng.

               Ngày 26-11-2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Quyết định số 1552-QĐ/TU về việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác PCTN tỉnh Sóc Trăng do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng ban và Ban Nội chính Tỉnh ủy là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo. Thành lập Ban Chỉ đạo công tác nội chính và PCTN ở 11 huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; 6 Ban Chỉ đạo công tác PCTN cấp sở, ban ngành. Các Ban Chỉ đạo về PCTN không ngừng được củng cố, kiện toàn đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới. Điều này khẳng định sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cùng sự quyết liệt trong công tác PCTN của cấp ủy, chính quyền trên địa bàn tỉnh. Tỉnh luôn xác định việc phòng ngừa tham nhũng là mục tiêu chính, cơ bản, lâu dài; phát hiện, xử lý tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách.

                PV: Xin chân thành cám ơn đồng chí.


Sớm MaiThông báo
Báo cáo - thống kê
Videos
  
lượt truy cập
  • Tất cả: 32623713
Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Sóc Trăng - Điện thoại: 0299.3822339 - Fax: 0299.3820473 - Email: phonghanhchinh-soctrang@chinhphu.vn
Đơn vị quản lý: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng
Giấy phép số 01/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22/9/2021.
Điện thoại Ban biên tập: 02993.626252 - Email: banbientap@soctrang.gov.vn
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn - Phường 3 - Tp Sóc Trăng.
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.