Hoàn thiện chế độ, nâng cao chất lượng thực thi công vụ
Ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, loại bỏ dần các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng đã góp phần xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả. Đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức liêm chính; lành mạnh hóa các quan hệ xã hội; củng cố lòng tin của nhân dân và thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. 
Hơn 10 năm qua, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã quyết liệt trong thực hiện tổng thể các giải pháp phòng, chống tham nhũng (PCTN). Các cơ quan vừa tích cực chủ động phòng ngừa, vừa kiên quyết phát hiện, xử lý sai phạm; gắn PCTN với thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, lãng phí. Trong đó, tỉnh đặc biệt chú trọng hoàn thiện chế độ công vụ, công chức, nâng cao chất lượng thực thi công vụ và xác định đây là một trong những nhóm giải pháp PCTN. Hiện nay, 100% cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện đã ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức biên chế và tiếp tục được nghiên cứu, điều chỉnh phù hợp với điều kiện mới theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.
 
Các cấp, các ngành của tỉnh quan tâm triển khai nghiêm túc, thực hiện đúng thẩm quyền trong công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức. Việc thực hiện công tác bố trí, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức phù hợp trình độ và đánh giá theo các tiêu chuẩn cụ thể. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng được nâng cao cả về trình độ, năng lực, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng quản lý, điều hành, bảo đảm cơ cấu... Kỷ cương, kỷ luật hành chính được duy trì, đạo đức công vụ được đề cao. Chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng được quan tâm, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương lập kế hoạch và danh sách cán bộ, công chức phải  định kỳ chuyển đổi, đảm bảo có thảo luận thống nhất, công khai cho tất cả cán bộ, công chức trong đơn vị biết, thực hiện và giám sát thực hiện. Tính đến nay, có 20 sở, ban ngành và 11 huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng kế hoạch và thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 268 cán bộ, công chức. 
 
Công tác chấn chỉnh lề lối làm việc và nâng cao ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ trong hoạt động công vụ được triển khai thực hiện khá tốt. Một số cơ quan, đơn vị tiến hành cụ thể hóa “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức” gắn với cải cách thủ tục hành chính, thực hiện quy chế văn hóa công sở và nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan, đơn vị hầu hết đều thi hành đúng chức trách, nhiệm vụ của mình theo các chuẩn mực pháp luật quy định. Bên cạnh đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo phải thực hiện nghiêm quy chế về tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng. Các sở ngành, địa phương không được dùng ngân sách nhà nước mua quà tặng, quà biếu sai quy định; nghiêm cấm các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức nhận quà tặng của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân không đúng chế độ, định mức, đối tượng, nhất là trong các dịp lễ, tết. Đặc biệt, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong PCTN.
 
Không những vậy, các đơn vị còn chú trọng công khai, minh bạch trên phương tiện thông tin đại chúng về các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục, quy trình tuyển dụng, tiếp nhận công chức, có chính sách đãi ngộ thích hợp để thu hút lao động có chất lượng cao từ nơi khác đến làm việc trong tỉnh. Sở Nội vụ thường xuyên kiểm tra công tác nội vụ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm hạn chế, chấn chỉnh kịp thời các sai phạm. Các cấp, các sở, ban ngành triển khai thực hiện công khai, minh bạch ở hầu hết các lĩnh vực trong hoạt động của mình và chú trọng công khai, minh bạch trong những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng. Đến nay chưa phát hiện cơ quan, đơn vị nào vi phạm quy định về thực hiện công khai, minh bạch. Một trong những nội dung góp phần PCTN trong cán bộ, công chức, viên chức là đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng. Giai đoạn 2009-2020, tỉnh tổ chức 8 lớp bồi dưỡng về PCTN; 21 lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp hành chính, đạo đức công vụ. Ngoài ra, các chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch, chức danh và bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý đều được lồng ghép nội dung PCTN và đạo đức liêm chính vào trong quá trình giảng dạy.
 
Hoàn thiện chế độ, nâng cao chất lượng thực thi công vụ 
 
Nhằm nâng cao chất lượng thực thi công vụ để thực hiện nhiệm vụ PCTN, đồng chí Trần Phước Vĩnh - Giám đốc Sở Nội vụ cho rằng, cần phải tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý cán bộ, công chức phù hợp với hệ thống công vụ chuyên nghiệp, hiện đại. Nâng cao tính trách nhiệm, chuyên môn hóa, hiện đại hóa và minh bạch trong quản lý để công tác quản lý nhân lực được thực hiện công tâm, trong sáng, thực chất. Đồng thời tiếp tục đổi mới và hoàn thiện cơ chế, chính sách. Khi đó, đổi mới và hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ trách nhiệm, trách nhiệm giải trình theo hướng: Cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức chỉ được làm những gì mà pháp luật cho phép; quyền hạn đến đâu, trách nhiệm đến đó; phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong từng công đoạn giải quyết công việc. Hoàn thiện cơ chế phân quyền, phân cấp, ủy quyền nhằm bảo đảm sự thống nhất, thông suốt trong lãnh đạo, quản lý, điều hành. 
 
Đổi mới công tác tuyển dụng, đào tạo, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức đảm bảo công khai, minh bạch là một trong các giải pháp thiết yếu nhằm kiềm chế, chống nạn tham nhũng. Thực hiện đạt hiệu quả chính sách tinh giản biên chế theo nguyên tắc, không chỉ giảm về số lượng mà phải tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ công chức. Hoàn thiện các tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, có cơ chế khả thi đưa ra khỏi công vụ những cán bộ, công chức không có đủ năng lực, phẩm chất, trình độ và tuyển chọn những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn phù hợp với từng vị trí việc làm cụ thể.
 
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và quan tâm đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, chính sách tiền lương, đãi ngộ đối với cán bộ, công chức. Xây dựng môi trường văn hoá công sở và quy định rõ trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công chức, đặc biệt là người đứng đầu trong hoạt động công vụ. Coi việc thực hiện các nội dung cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức là một nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác hàng năm của mỗi cơ quan, đơn vị. Điều này đòi hỏi các thủ tục hành chính gắn với hoạt động công vụ phải luôn được thực hiện trên tinh thần cải cách, cần đơn giản hóa, không rườm rà, phức tạp hơn trước, phải nhanh hơn, hiệu quả hơn, hạn chế tiêu cực, tham nhũng có thể phát sinh.
 
Thực hiện có hiệu quả các giải pháp về phòng ngừa tham nhũng và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra đối với cán bộ, công chức. Phát huy vai trò của các cơ quan thanh tra, kiểm tra; tập trung chỉ đạo, xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí; những hành vi lợi dụng chống tham nhũng để vu khống, tố cáo sai sự thật. Xử lý nghiêm, kịp thời tập thể, cá nhân suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân thực hiện tốt, có hiệu quả.
 
C.H 
 
Thông báo
Báo cáo - thống kê
Videos

 

lượt truy cập
  • Tất cả: 72814450

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Sóc Trăng - Điện thoại: 0299.3822339 - Fax: 0299.3820473 - Email: phonghanhchinh-soctrang@chinhphu.vn
Đơn vị quản lý: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng
Giấy phép số 01/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22/9/2021.
Điện thoại Ban biên tập: 02993.626252 - Email: banbientap@soctrang.gov.vn
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn - Phường 3 - Tp Sóc Trăng.
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.