Triển khai thực hiện Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Ngày 06/7/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành Kế hoạch về thực hiện Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các Nền tảng số Quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch là đẩy mạnh sử dụng các Nền tảng số quốc gia để chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trong địa bàn tỉnh; Tích cực phối hợp với các doanh nghiệp nòng cốt, Bộ Thông tin và Truyền thông và Cơ quan chủ quản các Nền tảng số quốc gia để thúc đẩy phát triển và đưa các Nền tảng số quốc gia vào sử dụng. Đánh giá và xác định rõ Nền tảng số quốc gia phù hợp trên địa bàn tỉnh, chỉ đạo sử dụng các Nền tảng số quốc gia dùng chung trên địa bàn tỉnh, kết nối mở, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống, cơ sở dữ liệu của địa phương với các Nền tảng số quốc gia nhằm đồng bộ, liên thông, tạo hệ sinh thái chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và Triển khai các nền tảng số của địa phương và xây dựng kế hoạch hành động cụ thể để phát triển và thúc đẩy sử dụng các nền tảng số ở địa phương.
Yêu cầu đặt ra là việc triển khai, sử dụng các Nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số phải thực hiện theo các quy định của pháp luật; Các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định cụ thể nhiệm vụ của mình; tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai Nền tảng số quốc gia đảm bảo sử dụng hiệu quả, đáp ứng nhu cầu quản lý nhà nước ngành, lĩnh vực ở địa phương vàPhối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị có liên quan nhằm triển khai hiệu quả các nền tảng số tránh trùng lắp gây lãng phí.
Tại Kế hoạch đã đề ra một số nhiệm vụ triển khai những nền tảng số quốc gia như: Nền tảng số quốc gia do đơn vị nhà nước chủ quản, doanh nghiệp Việt Nam phát triển, làm chủ công nghệ lõi, sử dụng thống nhất trên toàn quốc, phục vụ hoạt động quản lý nhà nước hoặc cung cấp dịch vụ công phục vụ xã hội (Nền tảng điện toán đám mây; Nền tảng địa chỉ số; Nền tảng bản đồ số; Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; Nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu; Nền tảng họp trực tuyến thế hệ mới cho cơ quan nhà nước; Nền tảng dạy học trực tuyếnNền tảng học kỹ năng trực tuyến mở (MOOCS); Nền tảng hóa đơn điện tử; Nền tảng định danh người dân và xác thực điện tử; Nền tảng dữ liệu số nông nghiệp; Nền tảng truy xuất nguồn gốc nông sản; Nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa; Nền tảng quản lý tiêm chủng; Nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử; Nền tảng trạm y tế xã; Nền tảng phát thanh số (trực tuyến); Nền tảng truyền hình số (trực tuyến); Nền tảng bảo tàng số; Nền tảng khảo sát, thu thập ý kiến người dân); Nền tảng số quốc gia do doanh nghiệp làm chủ quản, làm công nghệ lõi, cung cấp dịch vụ phục vụ nhu cầu của cơ quan, doanh nghiệp và xã hội (Nền tảng điện toán đám mây doanh nghiệp; Nền tảng trí tuệ nhân tạo; Nền tảng thiết bị IoT; Nền tảng họp trực tuyến thế hệ mới; Nền tảng mạng xã hội thế hệ mới; Nền tảng sàn thương mại điện tử; Nền tảng đại học số; Nền tảng quản trị tổng thể; Nền tảng kế toán dịch vụ; Nền tảng quản trị và kinh doanh du lịch; Nền tảng quản trị và kinh doanh vận tải; Nền tảng Trung tâm giám sát điều hành thông minh (IOC) ; Nền tảng trung tâm giám sát điều hành an toàn thông tin mạng (SOC); Nền tảng trợ lý ảo và nền tảng tối ưu hóa chuỗi cung ứng) .
Theo Kế hoạch, Sở Thông tin và Truyền thông  có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách để ưu tiên sử dụng các Nền tảng số quốc gia đồng bộ với việc xây dựng, phát triển các cơ sở dữ liệu, nền tảng số của địa phương để đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh xem xét, phê duyệt nội dung, kế hoạch triển khai thực hiện và tham mưu, thực hiện công tác thông tin báo cáo theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.
 Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cân đối kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm theo quy định của Luật Đầu tư công trong khả năng cân đối của ngân sách tỉnh, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện tốt các cơ chế, chính sách do Trung ương ban hành liên quan đến chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số 
Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan cân đối nguồn vốn và thẩm định kinh phí thực hiện, ưu tiên cho các ứng dụng Nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh. - Đảm bảo kinh phí sử dụng, duy trì hệ thống các Nền tảng số Quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương.
Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố theo dõi, chủ trì khai thác, sử dụng đối với các Nền tảng số quốc gia do các Bộ, ngành trung ương chủ quản triển khai; phối hợp, hỗ trợ theo dõi, khai thác, sử dụng đối với các Nền tảng số quốc gia do doanh nghiệp làm chủ quản; Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì nhiệm vụ chủ động phối hợp với cơ quan chủ quản để thúc đẩy phát triển và đưa các Nền tảng số quốc gia vào sử dụng; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức và công dân về khai thác sử dụng; đề xuất kế hoạch triển khai phù hợp với lộ trình phát triển của các nền tảng số quốc gia; phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách ưu tiên sử dụng thúc đẩy phát triển các Nền tảng số quốc gia theo phạm vi nhiệm vụ được giao; Chủ động phối hợp theo yêu cầu của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc xây dựng, phát triển các nền tảng số của ngành để đẩy nhanh chuyển đổi số trong ngành, lĩnh vực; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên theo dõi sự phát triển của các nền tảng số, đánh giá và xác định rõ mức độ phù hợp của nền tảng số đối với ngành, lĩnh vực được giao, phù hợp với tính chất địa phương trên địa bàn, chủ động chỉ đạo việc sử dụng hoặc đề xuất, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý chủ trương đưa vào sử dụng..
Các Doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh xây dựng các nền tảng đúng yêu cầu, phù hợp tiêu chuẩn, quy định của Bộ, ngành liên quan. Tư vấn, hỗ trợ địa phương sử dụng có hiệu quả các nền tảng số của Doanh nghiệp, đồng thời, cam kết mang lại hiệu quả tối ưu nhất, tiết kiệm nhất cho tỉnh.…
Các đơn vị có liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của ngành, triển khai các nền tảng theo từng ngành, lĩnh vực do đơn vị quản lý đảm bảo nhằm nâng cao chất lượng quản lý, tăng tính tiện ích, hiện đại phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đồng thời đảm bảo được tính minh bạch, an toàn, bảo mật trên các nền tảng được triển khai.

Thông báo - Hướng dẫn


Thống kê truy cập
 • Đang online: 31
 • Hôm nay: 262
 • Trong tuần: 262
 • Tất cả: 1087635
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng
  Địa chỉ: số 04 Châu Văn Tiếp, Phường 2, TP Sóc Trăng
  Email: sonv@soctrang.gov.vn
  Điện thoại: 0299.3820062
  @ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.